Zmiany w JPK od 01.10.2020 r.

Dzień dobry,

Od 01.10.2020 wchodzą nowe obowiązki dla przedsiębiorców będących aktywnymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z przyjętymi nowelizacjami, likwidacji podlegają deklaracje VAT-7 (składane miesięcznie bądź kwartalnie); ich miejsce przejmie nowa struktura deklaracji JPK (które składamy już od dłuższego czasu za Państwa) – będą to struktury JPK_V7M i JPK_V7K. Pliki te są jednak bardziej rozbudowane, stąd wymagana będzie z Państwa strony dodatkowa współpraca z Biurem i weryfikacja przedkładanych dokumentów (zasadniczo mowa o sprzedażach).

Od 01.10 (uwaga! nowe JPK_V7M / JPK_V7K będziemy składać dopiero w listopadzie, za październik!) wybrane transakcje sprzedaży będzie trzeba oznaczyć dodatkowymi parametrami (wg kodów i rodzajów transakcji), Oczywiście znany przedmiot Państwa działalności, jednak gdyby z faktury nie wynikało bezpośrednio, czego sprzedaż dotyczy (czyli pozycje na fakturach byłyby nieprecyzyjne), wówczas prosimy o opisanie (oznaczenie) takiej faktury, byśmy jej nie przegapili. Jednocześnie informujemy, iż z punktu widzenia nabywcy (również Państwa klientów) nie ma obowiązku umieszczania oznaczenia GTU na fakturze, to jest wyłącznie informacja niezbędna z naszego punktu widzenia, jako podmiotu wysyłającego za Państwa deklaracje.

Szczegóły prezentujące omawiane grupy towarowo-usługowe (GTU) poniżej.

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K transakcji:

  • zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,
  • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
  • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (WNT, import usług, dostawa w której sporządzający JPK jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca).

W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury (dla danego dokumentu). W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. W efekcie przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

  • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijane oznaczenie (wpis BRAK),
  • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
  • faktura z dwiema pozycjami (i ich większą liczbą), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,
  • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU – wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

W przypadku niezaliczenia towaru lub usługi do poniższych grupowań, pole GTU pozostawić należy puste.

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.
GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Ponadto, wraz z tymi zmianami, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych, takową sprzedaż należy wykazać w JPK_V7M/V7K. W tym miejscu podkreślam, iż w przypadku, gdy sprzedaży dokonują Państwo na rzecz rodziny (tabela pokrewieństwa z numerami 1 i 2 – czerwony i zielony), musimy o tym wiedzieć! Najprościej rzecz ujmując, podmiotami powiązanymi będą takie osoby, jak ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, dziadek, babka, dziadek, wnuk, wnuczka, rodzeństwo, mąż, żona, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica. Oczywiście mówimy o relacjach biznesowych (B2B).

Jednocześnie prosimy pamiętać o kwestii doręczeń zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – jeśli nie odbiorą Państwo korespondencji z US w terminie 14 dni, zostaje ona uznana za doręczoną. Od daty doręczenia (niezależnie, czy faktycznie Państwo otrzymali wezwanie, czy też zostało zastosowane fikcyjne doręczenie z upływem czternastego dnia po drugim awizowaniu), jako Biuro, mamy 14 dni na wszelkie korekty. Później – kara… Tak więc wszelką korespondencję urzędową muszą Państwo odbierać, a jej treść natychmiast przekazywać do Biura (skan mailowo, telefon, mms).

Z uwagi na zbyt szeroki zakres zmian, prosimy o obowiązkowe zapoznanie się z załącznikiem oraz poniższymi linkami, gdyż powyższe jest naprawdę skróconym vademecum.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowy-jpk-co-sie-zmieni-i-jak-sie-przygotowac
https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-jpkvat-z-deklaracja-dla-wszystkich-przedsiebiorcow
https://www.infakt.pl/jpk-czyli-jednolity-plik-kontrolny-zmiany-od-01-07-2020-r/

Jednocześnie pozytywnie kończąc niniejsze wywody chciałbym zauważyć, iż sankcją za błędy jest kara w wysokości od 500,00 PLN za każdy błąd. Jak widać, dodatkowej pracy (chociażby szczegółowej i kilkukrotnej weryfikacji każdej pozycji na każdej fakturze sprzedażowej) jest sporo; potencjalnymi sankcjami objęte zostały również biura rachunkowe.

Zmiany w JPK od 01.10.2020 r.